151

باید در خانه را به پارک ببرم
خیلی وقت است نگذاشته
خواب مبل ها را به هم بزنند

تلویزیون
اگر خودش را بتکاند و دختر خوبی باشد
دوست خوبی خواهد شد.

باید بنشینم و به چشمهایش خیره شوم
وقتی ادای من را در می آورد
آینه

باید خانه باشم و درم را بگذارم
وقتی
هیچکس نیست
وقتی هیچکس نیست

/ 0 نظر / 18 بازدید